Xử lý thư mục

Xử lý thư mục

Các hàm hỗ trợ xử lý liên quan đến thư mục trong SOC PHP Framework

Xem chi tiết
Tạo thumbnail và xử lý ảnh

Tạo thumbnail và xử lý ảnh

Sử dụng SOC PHP Framework để tạo thumbnail, lật ảnh, thay đổi kích thước ảnh, thêm hiệu ứng, watermark...

Xem chi tiết
Tích hợp reCaptcha của Google vào website

Tích hợp reCaptcha của Google vào website

Hướng dẫn sử dụng thư viện captcha trong SOC PHP Framework

Xem chi tiết
Phân trang

Phân trang

Hướng dẫn sử dụng thư viện phân trang trong SOC PHP Framework.

Xem chi tiết