Xử lý thư mục

Xử lý thư mục

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_directory();


// hoặc


$soc->use_dir();

Các hàm hỗ trợ

$soc->dir->isEmpty($path); // Kiểm tra thư mục rỗng

$soc->dir->mkdirDeep($path$mode=0755$recursive=false$context=null); // Tạo nhiều cấp thư mục

$soc->dir->rmdirDeep($path$context=null); // Xóa nhiều cấp thư mục


// Lưu ý: có thể gọi hàm bằng $soc->directory->tên_hàm