Tích hợp reCaptcha của Google vào website

Tích hợp reCaptcha của Google vào website

Đăng ký lấy Site Key và Secret Key

Truy cập vào https://www.google.com/recaptcha/admin, tiến hành đăng ký website với Google để có Site KeySecret Key.

Cài đặt reCaptcha lên giao diện

Chèn đoạn script sau vào trước </head> hoặc trước </body>, trong đó vi là cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt, bạn có thể tham khảo danh sách các ngôn ngữ tại https://developers.google.com/recaptcha/docs/language.

<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js?hl=vi"></script>

Muốn vị trí nào hiển thị reCaptcha, bạn chèn dòng code bên dưới vào, trong đó Site Key bạn điền vào key đã lấy được ở bước đầu tiên, light là cài đặt giao diện màu sáng (bạn có thể sửa lại thành dark - tức màu tối).

<div class="g-recaptcha" data-sitekey="Site Key"></div>

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_captcha(); // chỉ khai báo thư viện


// hoặc:

$soc->use_captcha($secret_key); // vừa khai báo thư viện, vừa truyền vào secret key abc

Kiểm tra

if(!$soc->captcha->isValid()){

echo 'Robot không được phép truy cập vào website';

}

Nâng cao

Các biến trong danh sách sau đây có thể lấy ra giá trị hoặc thay đổi giá trị tùy ý (sử dụng get & set):

  • SecretKey: Secret Key mà Google cung cấp cho site của bạn.