Summernote - Bộ soạn thảo WYSIWYG tuyệt vời nhất

Nên đọc trước

  1. Hướng dẫn nhúng Bootstrap vào website
  2. Hướng dẫn nhúng Font Awesome vào website


Summernote - Bộ soạn thảo WYSIWYG tuyệt vời nhất

Trang chủ và demo: http://summernote.org

Bước 0: Hãy chắc chắn rằng website của bạn đang sử dụng Bootstrap và Font Awsome mới nhất.

Bước 1: Nhúng code CSS vào trong cặp thẻ <head>..</head>

<!-- Summernote -->

<link href="http://static.gateaz.com/summernote/0.6.8/dist/summernote.css" rel="stylesheet">

Bước 2: Nhúng code JS vào cuối trang trước </body>

<!-- Summernote -->

<script src="http://static.gateaz.com/summernote/0.6.8/dist/summernote.min.js"></script>

<script>

$('.summernote').summernote({

height: 300

});

</script>

Bước 3: Chèn class summernote vào textarea mà bạn muốn trở thành editor

<textarea class="summernote"></textarea>