Phân trang

Phân trang

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_paging();

Phân trang

// Phân trang

$soc->paging->setTotalRows(200); // set tng s dòng dữ liệu (truyn vào câu truy vn đếm tng s dòng)

$soc->paging->setCurrentPage(1); // set trang hiên tại (truyn vào biến xác định trang hiện tại)

$list_pages = $soc->paging->parse(); // Tiến hành phân trang, kết qu tr v là mng 1 chiu


// Truy vn ly dữ liệu ca trang hiện tại

// Câu lệnh truy vn LIMIT $soc->paging->getRowStart(), $soc->paging->getRowsPerPage()

Nâng cao

Các biến trong danh sách sau đây có thể lấy ra giá trị hoặc thay đổi giá trị tùy ý (sử dụng get & set):

  • TotalRows: tổng số dòng dữ liệu.
  • CurrentPage: trang hiện tại.
  • RowStart: dòng bắt đầu lấy (LIMIT trong câu truy vấn).
  • RowsPerPage: số lượng dòng hiển thị mỗi trang.
  • TotalPages: tổng số trang.
  • PageShows: số link trang hiện ra ngoài phân đoạn.