Hướng dẫn liên kết với cổng thành viên ID.GateAZ.com

Hướng dẫn liên kết với cổng thành viên ID.GateAZ.com

Truy cập vào http://id.gateaz.com để đăng ký website và tạo key. Sau đó bạn có thể gọi và sử dụng ngay các API bên dưới.

1. Đăng ký

Mục đích sử dụng: Đăng ký thành viên.

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
doregister
websiteTên miền đã đăng ký với ID.GateAZ.com
keyKey bí mật được cung cấp bởi ID.GateAZ.com
User_NameHọ tên thật
User_EmailEmail
User_MobileSố điện thoại, chỉ được phép nhập số và phải có ít nhất 10 số
User_PasswordMật khẩu
User_Gender
Giới tính, gồm các giá trị: 1 (khác), 2 (nam), 3 (nữ)
User_Birthday
Ngày sinh theo định dạng yyyy-mm-dd, VD: 1989-05-24

Các giá trị trả về:

Tham sốÝ nghĩa
okLệnh thực thi có thành công hay không với: 0 (thất bại), 1 (thành công)
messageThông báo cuối cùng sau khi chạy lệnh
dataMảng dữ liệu chứa tất cả thông tin của thành viên (nếu đăng ký thành công)

Ví dụ: gọi link chạy API bằng cách sử dụng hàm file_get_contents trong PHP với link truyền vào như sau:

http://id.gateaz.com/api/?website=chophanphoi.com&key=0c1ed93b6fcdb6d70fb6ca8b8b612345&do=register&User_Name=Nguyen+Van+A&[email protected]&User_Mobile=0123456789&User_Password=123456&User_Gender=2&User_Birthday=1989-05-24

Lưu ý:

  • Các tham số đầu vào luôn có tham số website và tham số key nên sẽ không được nhắc đến nữa trong khác API sau.
  • Các giá trị trả về luôn gồm 3 thành phần là ok, message, data nên các API sau cũng sẽ không đề cập đến nữa.

2. Kiểm tra email đã có trong hệ thống hay chưa

Mục đích sử dụng: Xác định có thành viên nào sử dụng email này chưa và đã kích hoạt email chưa.

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
doemail-exists
User_EmailEmail cần kiểm tra

3. Kích hoạt tài khoản

Mục đích sử dụng: Xác nhận email đăng ký là chính xác.

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
doemail-active
User_IDID của thành viên cần kích hoạt
User_EmailActiveCodeMã kích hoạt thành viên
Lưu ý: Ngay sau khi đăng ký thành viên thành công, hệ thống sẽ tự động gửi 1 email với đường link kích hoạt cho thành viên. Đường link kích hoạt này là đường link trang kích hoạt tài khoản của website bạn có kèm theo các biến get cần thiết để bạn có thể gọi API (Link trang kích hoạt tài khoản thì bạn đã khai báo ngay từ đầu khi đăng ký website vào ID.GateAZ.com).

4. Gửi lại email kích hoạt

Mục đích sử dụng: Sử dụng cho trường hợp dự phòng, khi thành viên không nhận được email kích hoạt hoặc lỡ xóa mất email kích hoạt.

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
doresend-email-active
User_EmailEmail của thành viên

5. Lấy thông tin tài khoản

Mục đích sử dụng: Lấy tất cả thông tin của 1 thành viên để đăng nhập.

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
doget-user-data
User_EmailEmail của thành viên
User_PasswordMật khẩu của thành viên

6. Quên mật khẩu

Mục đích sử dụng: Thành viên quên mật khẩu và muốn hệ thống tạo giúp mật khẩu mới.

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
doforgot-password
User_EmailEmail của thành viên

7. Tạo mật khẩu mới

Mục đích sử dụng: Hệ thống tiến hành tạo mật khẩu mới (random) và gửi mật khẩu qua email cho thành viên.

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
doreset-password
User_ID
ID của thành viên
User_ResetCode
Mã yêu cầu tạo mật khẩu mới
Lưu ý: Mã yêu cầu tạo mật khẩu mới sẽ được gửi kèm cho thành viên khi họ thực hiện yêu cầu "Quên mật khẩu".

8. Đổi mật khẩu

Mục đích sử dụng: Cho phép thành viên đổi mật khẩu.

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
dochange-password
User_ID
ID của thành viên
User_Password
Mật khẩu hiện tại
New_User_Password
Mật khẩu mới

9. Cập nhật thông tin tài khoản

Mục đích sử dụng: Cho phép thành viên thay đổi các thông tin của mình (trừ email và mật khẩu).

Các tham số đầu vào:

Tham sốÝ nghĩa
doupdate-info
User_ID
ID của thành viên
User_Password
Mật khẩu hiện tại
User_Name
Họ tên
User_Gender
Giới tính (1: khác; 2: nam; 3: nữ)
User_Birthday
Sinh nhật (yyyy/mm/dd)
User_Mobile
Điện thoại
Lưu ý: Mã yêu cầu tạo mật khẩu mới sẽ được gửi kèm cho thành viên khi họ thực hiện yêu cầu "Quên mật khẩu".